Impressum

Adresa:
Zrinsko-Frankopanska 11
HR-40000 ČAKOVEC

Telefon:
+385 40 328 850

PANEX TIM trgovina, proizvodnja društvo s ograničenom odgovornošću
PANEX TIM d.o.o.

Sjedište: HR-40000 ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 11

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/2168-2 od 27.02.1997. za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070021811
Osnivački akt:
Društveni ugovor o usklađenju općih akata društva usvojen 12. prosinca 1995. godine.
Odlukom Skupštine društva održane dana 02.12.1997. g. stavljen van snage Društveni ugovor o usklađenju općih akata sa ZTD od dana 12.12.1995. godine i donesen novi Društveni ugovor dana 02.12.1997. godine.
Izjavom od 26.03.1999. godine, stavlja se izvan snage Društveni ugovor od 02.12.1997. godine, zbog upisa jedinog člana društva, te je izvršena promjena predmeta poslovanja.
Odlukom člana društva od 11.03.2002. godine, stavlja se izvan snage Izjava društva od 26.03.1999. godine i donijeta je nova Izjava dana 11.03.2002. godine, radi promjene sjedišta društva i prebivališta direktora.

Temeljni kapital društva iznosi 2.654,46 euro.
Odlukom Skupštine društva od dana 02.12.1997. g. temeljni kapital društva povećan s iznosa od 20.000,00 HRD za iznos od 19.878,00 kn na iznos od 20.000,00 kn preračunom po povijesnom tečaju i novčanom uplatom članova društva.

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR1224840081100277341

OIB (VAT ID): HR 25782602598

Uprava:
Silvio Pintarić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno